Promovimi i zhvillimit ekonomik nËpËrmes shoqËrisË civile ...


……Instituti Riinvest PËRMBAJTJA Lista e tabelave, figurave dhe bokseve. ARSIMI I MESËM DHE I LARTË NË KOSOVË: SITUATA AKTUALE DHE VLERËSIMI. 1 Struktura aktuale e shkollimit – Struktura e re organizative.

2 Vlerësim mbi gjendjen në sistemin e arsimit: Anketat e Riinvestit. QËSHTJET KYQE NË FORCIMIN E ROLIT TË ARSIMIT NË ZHVILLIMIN EKONOMIK.

Overview
51 Përmbledhje e rezultateve nga anketa me mësimdhënës universitar. 53 Përmbledhje e rezultateve nga anketa me mësimdhënës të shkollave të mesme. 56 Përmbledhje e rezultateve nga anketa me studentë universitar.

58 Page 3 of 60 Sistemi i arsimit dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës………………………………. ……Instituti Riinvest Lista e tabelave, figurave dhe bokseve Tabela 1: Niveli i arsimit të popullsisë në Kosovë (grupmosha 25-64). 21 Tabela 3: Shpenzimet e Qeverisë për Arsim në Kosovë 2000-2004, (në ‘000 Euro).

21 Tabela 4: Shpërndarja e fondeve për arsim për paga, mallra, shërbime dhe konsum kapital. 22 Tabela 6: Struktura e re e sistemit arsimor në Kosovë (MASHT). 25 Tabela 7: Numri i studentëve në UP (2002/2003) dhe numri i studentëve të diplomuar (1991-2002).

27 Tabela 8: Popullacioni dhe mostra e shkollave të mesme të përfshirë në hulumtim. 30 Tabela 10: Shpërndarja e mostrës në anketën me studentë. 31 Tabela 11: Disa rezultate kryesore nga intervista me Drejtorët e Shkollave të Mesme.

34 Tabela 13: Të dhëna mbi numrin e të diplomuarve në Universitetin e Prishtinës (1970/71 deri 2001/2002). 36 Tabela 14: Vendbanimi permanent i studentëve të anketuar. 36 Tabela 15: Opinionet e mësimdhënësve dhe studentëve në lidhje me disponueshmërinë me literaturë.

39 Figura 1: A) Pjesëmarrja në arsimin e lartë (krahasime në nivel ndërkombëtar); dhe B) Numri i studentëve për 100,000 banorë në EJL (2000). 20 Figura 2: Struktura moshore e mësimdhënësve universitar. 37 Boksi 1: Benefitet ekonomike dhe shoqërore për individët dhe shoqërinë nga arsimimi i lartë……………………….
Other books

About us-Contact us