Roman deska - kielce, 12 maja 2011 r. . tarcopol ® xvii ...


150 – 180 °C • Rozkładanie ręczne • Linnhoff & Henne GmbH 1878r Pierwsze maszyny do produkcji asfaltu lanego. • Asfalt lany w Polsce - do połowy lat 70-tych - Trasa Łazienkowska - Po 2000 roku - mosty Kocioł do produkcji asfaltu lanego z końca XIX wieku Zabytkowy sprzęt z XX w do produkcji i wbudowywania asfaltu lanego Kocioł KAP 2000B - produkcja MADRO Definicje: Asfalt lany MA – (dawniej asfalt twardolany) – jest to mieszanka mineralno – asfaltowa o bardzo małej zawartości wolnych przestrzeni, w której objętośd wypełniacza i lepiszcza jest większa niż objętośd wolnych przestrzeni. (nie wymagająca zagęszczania w czasie wbudowywania) Warstwa ścieralna - Górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami Warstwa wiążąca (w-wa ochronna izolacji) -Warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową (izolacją) Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości, ułożona w celu uzyskania odpowiedniego profilu Projektowane MMA Asfaltu Lanego • • • • • wymagania dotyczące jakości materiałów projektowanie wg krzywych granicznych uziarnienia projektowanie ilości asfaltu poprzez badania penetracji stemplem zarób próbny odcinek próbny Kontrola jakości: • ekstrakcja • badanie penetracji Badanie penetracji stemplem o powierzchni 5 cm2 i nacisku 525 N, w temperaturze 40°C kostek 7cmx7cmx7cm: Zmiany w aktach normatywnych: • • • • • • • • PN-S-96025:2000 – Nawierzchnie asfaltowe.

Normy niemieckie Zalecenia IBDiM: 2005 Zmiana TWT PAD 2003 na PN-EN 14023 (od 1. 2009) WT-1 Kruszywa 2008 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 WT-1 2010 Kruszywa WT-2 2010 Mieszanki mineralno - asfaltowe Polska Norma: • PN – S – 96025 Drogi samochodowe i lotniska.

Overview
Właściwości 1 Zalecana mieszanka mineralnoasfaltowa MA. 0/12,8 2 Zalecane lepiszcze DE30B, DE30C 3 Penetracja stempla o powierzchni 5 cm2 i nacisku 525 N, w temperaturze 40°C po 30min obciążenia kostek (7cmx7cmx7cm), mm od 1,0 do 3,5 4 Przyrost penetracji po następnych 30 min, mm ≤0,4 5 Grubośd warstwy: MA 0/8 mm MA 0/12,8 mm 6 Kruszywo do uszorstnienia warstwy ścieralnej, ilośd: grys 4/6,3 mm lub 2/5 mm kg/m2 * - w praktyce ~8 kg/m2 Wymagania wobec MMA i warstwy z asfaltu lanego dla kategorii ruchu KR3 do KR6 Metoda badao PN-S-96025:2000 TWT-PAD-2003 PN-EN 1269720:2004 (U) PN-EN 1269720:2004 (U) PN-S-96025:2000 od 3,0 do 5,0 od 3,0 do 5,0 PN-S-96025:2000 od 15 do 18* Odpowiedniki obecnie produkowanych typów asfaltów modyfikowanych Dotychczasowy rodzaj asfaltu modyfikowanego wg wymagao TWT PAD 2003 ODPOWIEDNIK wg normy PN-EN 14023 (od 1. 2009) DE 30 C DE 30 B DE 80 B DE 80 C PMB 10/40-65 PMB 25/55-60 PMB 45/80-55 PMB 45/80-65 -- DE 150 B PMB PMB 65/105-60 90/150-60 -- PMB 120/20040 Po uzyskaniu pozytywnej opinii Stałej Komisji Rekomendacji do spraw drogownictwa w Ministerstwie Infrastruktury, powołanej na podstawie Zarządzenia nr 50 Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2008 r.

: Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, WT-1 Kruszywa 2008 do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk Po uzyskaniu pozytywnej opinii Stałej Komisji Rekomendacji do spraw drogownictwa w Ministerstwie Infrastruktury, powołanej na podstawie Zarządzenia nr 50 Ministra infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2008 r. : Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT - 2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 26 lutego 2009 r.

Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk Nawierzchnie mostowe Produkcja masy MA • • • • • • • produkcja w nowoczesnych WMB zwiększenie temp. 30°C wydłużenie czasu mieszania składników mineralnych wydłużenie czasu mieszania MMA temp. produkcji MMA 180÷230°C zmniejszenie wydajności WMB do ok.

60% wydajności nominalnej dogrzewanie i homogenizacja MMA w kotłach transportowych przez min. • możliwośd poprawy urabialności i obniżenia temperatury przez dodatki specjalnych preparatów chemicznych. Produkcja mieszanki asfaltu lanego Asfalt lany wytwarza się w zespołach do otaczania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Transport masy asfaltu lanego • • • • • specjalne kotły transportowe o ładowności 8÷20 ton automatycznie sterowana regulacja temperatury ciągłe mieszanie masy możliwośd transportu z prędkością 80km/godz. w zależności od zastosowanego asfaltu Zestaw kotłów transportowych Układarki do asfaltu lanego Elementy składowe: • podgrzewana belka profilująca nawierzchnię • zespół napędowy z systemem sterowania • zespół do wstępnego rozkładania masy MA (stosowany przy dużych układarkach) • szerokośd robocza układarki 2,5÷16,0m, najwygodniejsza dla robót mostowych 3,5÷7,5m • rozsypywacz kruszywa (dla warstw ścieralnych). Układarka z dystrybutorem śrubowym Układarka do zabudowy torów tramwajowych Układarka z dystrybutorem łopatkowym Układarka o szerokości układania 12,6 m Warunki wbudowania asfaltu lanego warunki atmosferyczne: - temperatura otoczenia > 0°C, - brak opadów atmosferycznych, podłoże: - podłoże powinno posiadać projektowany profil, - sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń powierzchnia, - podłoże nie powinno być skrapiane lepiszczem asfaltowym przed ułożeniem na nim warstwy asfaltu lanego, mieszanka: - mieszankę należy wbudować w sposób mechaniczny z wyjątkiem miejsc, gdzie nie jest możliwe zastosowanie układarki, - układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, - temperatura wbudowania mieszanki nie powinna przekraczać 250°C (230°C dla asfaltów modyfikowanych) Spoiny Wszystkie połączenia warstw z asfaltu lanego wykonuje się w postaci spoin z materiału termoplastycznego -krawędzie warstw z asfaltu lanego należy zakończyć pionowo -grubość materiału termoplastycznego do spoiny nie mniejsza niż: -10 mm dla gr.

warstwy technologicznej powyżej 2,5 cm -wg zaleceń niemieckich przy połączeniach z krawężnikami i urządzeniami odwadniającymi min. 20 mm wykonywane w formie zalewki Układanie masy asfaltu lanego Wykonanie szwa poprzecznego Ustawianie układarki na płycie pomostu WYMAGANIA TECHNICZNE Równość podłużna -Warstwa ścieralna dla klasy G i wyższych -Ocena wg wskaźnika IRI. -Warstwa ścieralna dróg niższych klas technicznych oraz warstwy ochronne izolacji i warstwy wyrównawcze w ciągach dróg wszystkich kategorii.
Other books

About us-Contact us